เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2565

07 ม.ค. 2566   199 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 มกราคม 2566 โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 30 คน นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 คน ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 10 คน ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณนนทพร พูลเกษม นักวิชาการปฏิบัติงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสมัครงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ ” และคุณวิยะดา ซวง หัวข้อ“การพัฒนากระบวนการทำงานและประกอบธุรกิจ” และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนตราด