เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

งานวันครู จังหวัดตราด ประจำปี 2566

16 ม.ค. 2566   177 ครั้ง  

ในวันที่ 16 มกราคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมงานวันครู จังหวัดตราด ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และสถานศึกษาในจังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษานับพันคน เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดงานวันครูในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณ และบูชาครู อาจารย์ ตลอดจนเป็นการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของชาติไทย โดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาของจังหวัดตราด สำหรับการจัดงานในวันนี้ ได้มีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูที่ล่วงลับไปแล้ว ยังมีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกสาวันครู ประจำปี 2566 การสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การกล่าวตำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการพัฒนาวิชาชีพครูในสาขาต่าง ๆ อาทิ รางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติจากคุรุสภา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรี / รางวัลครูผู้สอนดีเด่น / รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS / รางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด /รางวัลครูดีในดวงใจ / รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข / รางวัลครู กศน.ดีเด่น / รางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ / รางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย / รางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น