เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564

13 ม.ค. 2566   196 ครั้ง  

ในวันที่ 13 มกราคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ข้าราชการครู พนักงานราชการ ตลอดจนบุคลากรร่วมต้อนรับประธานในพิธี ฯ

ในปีการศึกษา 2561 – 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จำนวน 144 คน จาก 5 สาขาวิชา ได้แก่

1. หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต จำนวน 19 คน
2. หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 39 คน
3. หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 48 คน
4. หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 26 คน
5. หลักสูตรธุรกิจขนมอบสู่การเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 12 คน

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า

“ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนตราดทุกท่าน และขอชื่นชมต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จนนำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้

วิทยาลัยชุมชนตราดเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการเปิดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ชุมชน จังหวัด และจักนำไปสู่การพัฒนาชาติในที่สุด ดังนั้น ในฐานะที่ท่านสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนตราด แม้ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงชุมชนได้ทั้งหมด แต่ก็ควรมีส่วนในการพัฒนา ส่งเสริม ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ท่านต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ทุกขณะเพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้า ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญด้วยปัญญา และสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังใจไว้ทุกประการ”