เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

12 ม.ค. 2566   292 ครั้ง  

ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาร่วมต้อนรับประธานในพิธี ฯ

ในการนี้ มีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิทยาลัยชุมชนตราดและสังคม ทั้งด้านการส่งเสริมการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร และอุทิศตน เพื่อสนับสนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๒๓ คน และผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราด ที่เข้ารับอนุปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๑ คน จำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้

๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๔๐ คน
๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๒๙ คน
๓. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๒๓ คน
๔. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน ๔๐ คน
๕. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ จำนวน ๓ คน
๖. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป จำนวน ๑๖ คน

นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า

“ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ในวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ความสำเร็จของท่านในวันนี้ เป็นผลจากความทุ่มเทในการแสวงหาความรู้ ด้วยการหมั่นศึกษาเล่าเรียนด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนทักษะเพื่อพัฒนางาน และพัฒนาอาชีพของตน ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า

ปัจจุบันทุกท่านคงจะเห็นแล้วว่า สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมืองหรือชนบทล้วนได้รับผลกระทบกันอย่างถ้วนหน้า เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถลดความรุนแรงลงได้ ทุกฝ่ายต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ด้วยสติปัญญาและความเอื้ออาทรต่อกัน

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านดำรงตนด้วยความดีงาม ใช้หลักคุณธรรมควบคู่ไปกับหลักวิชาการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ความมีเหตุผล และด้วยความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ขออารธนาพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ รวมทั้งพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จงคุ้มครองและดลบันดาลให้ผู้สำเร็จการศึกษา และทุกท่านที่ร่วมในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนตราดในวันนี้ จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จปรารถนาสิ่งใด ขอสัมฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ”