เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 12/2565

22 ธ.ค. 2565   129 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 12/2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระการรับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติของชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดตราด รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด และผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 11/2565

วาระการพิจารณากลั่นกรอง ดังนี้
1. การใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. รายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
4. หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด

สภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 11/2565

วาระการพิจารณากลั่นกรอง ดังนี้
1. การใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. รายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
4. หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด