เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และประประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษา 2560 – 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

08 ธ.ค. 2565   331 ครั้ง  

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และประประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษา 2560 – 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2560 – 2564

ในการนี้ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาร่วมต้อนรับประธานในพิธี ฯ โดยในพิธีดังกล่าว มีผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ที่เข้ารับอนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2564 จำนวน 153 คน จำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 6 คน
2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุชุมชน จำนวน 10 คน
3. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 28 คน
4. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 9 คน
5. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 คน
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี จำนวน 6 คน
7. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า จำนวน 8 คน
8. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเครื่องกล จำนวน 4 คน
9. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 คน
10. หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 5 คน
11. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี จำนวน 26 คน
12. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 19 คน
13. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ จำนวน 19 คน
14. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 คน
15. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 9 คน