เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564

01 ธ.ค. 2565   255 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564

ในการนี้ นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาร่วมต้อนรับประธานในพิธี ฯ โดยในพิธีดังกล่าว มีผู้เข้ารับโล่ด้านทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 20 คน ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ที่เข้ารับอนุปริญญาบัตร ประจำปี 2562 – 2564 จำนวน 67 คน จำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 12 คน
2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 3 คน
3. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 14 คน
4. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 14 คน
5. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 14 คน
6. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 10 คน