เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา เสริมทักษะกระบวนการการจัดการความรู้ในวิชาชีพ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

25 พ.ย. 2565   241 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา เสริมทักษะกระบวนการการจัดการความรู้ในวิชาชีพ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเพิ่มทักษะให้กับอาจารย์ผู้สอน Competency Based Curriculum กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการระหว่างวิชา หลักการเขียนแผนผังการวิเคราะห์ การสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ การวัดและประเมินผล จัดทำข้อสอบ เขียนข้อสอบ การเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพ การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา การนำคำอธิบายรายวิชามาวิเคราะห์หัวเรื่อง วิเคราะห์งาน และวิเคราะห์รายการความสามารถ สร้างใบความรู้ วิทยากรโดย ผศ.ดร.กฤษดา ศรีจันทร์พิยม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา แผนการสอนด้วยวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา และแผนผังรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยากรโดย ผศ.ดร.นำโชค วัฒนานัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้กับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 25 คน ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด