เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้โปรแกรมเพื่อจัดทำเว็บไซต์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลของตนเองด้านการเกษตรและการแปรรูป

21 ต.ค. 2565   262 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้โปรแกรมเพื่อจัดทำเว็บไซต์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลของตนเองด้านการเกษตรและการแปรรูป ภายใต้งบประมาณโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 3 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2565 ในการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของนักศึกษาทุนให้สามารถเรียนจบตามกำหนดเวลา ทำให้นักศึกษามีองค์ความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสามารถความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในสาขาวิชา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วิทยากรโดย นายบุญค้ำ จุลเจือ อาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนตราด