เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรม “การอบรมความรู้การทอผ้า การช่วยชุมชนในการต่อยอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้า”

28 ต.ค. 2565   294 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินงานโครงการฝึกทักษะการใช้ชีวิต ความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีม และจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในกิจกรรม “การอบรมความรู้การทอผ้า การช่วยชุมชนในการต่อยอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้า” เพื่อฝึกความรับผิดชอบ ความอดทนในการทำงาน มีใจรักในการช่วยเหลือชุมชน ภายใต้งบประมารโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป จำนวน 19 คน ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ และศูนย์เรียนรู้บ้านบางปิดบน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด วิทยากร ได้แก่ นางสาวสิชา ศิวกรสิทธิ นางประกาย ดงแสนสุข ทำให้นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิต ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม มีจิตอาสาช่วยเหลือร่วมมือกับชุมชน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมบันทึกรายการ “การศึกษา พัฒนาท้องถิ่น” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด (สวท.) F.M.92.75 MHz ในการสืบสานการทอผ้า “ลายศรีตราด ลายกฤษณาอัญมณีเกลียวคลื่น” อีกด้วย