เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 10/2565

27 ต.ค. 2565   231 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 10/2565 ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุมในเรื่องการรับทราบ ดังนี้

1. รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด
4. ผลการดำเนินโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน วิทยาลัยชุมชนตราด ปี 2565

วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 9/2565 และวาระการพิจารณาให้ความเห็นผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด รวมไปถึงการอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565