เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ และการทำการตลาด”

30 ก.ย. 2565   363 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และคณะทำงานโครงการการจัดการความรู้ และสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ และการทำการตลาด” ให้กับผู้สูงอายุตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง และตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2565 โดยมีวิทยากร ได้แก่ อาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วนิชกุล และอาจารย์รัติยา สุวรรณปรีชา เป็นวิทยากร โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องการเขียน Business Model Canvas โดยใช้กระบวนการเรียนแบบมีส่วนร่วมและให้ผู้สูงอายุได้แสดงความคิดเห็นและทำออกมาเป็นตารางเก้าช่อง โดยผู้สูงอายุได้ร่วมกำหนด ลูกค้า (Customer Segments-CS) ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ คุณค่า (Value Propositions-VP) จุดขายของสินค้า หรือบริการนั้น ช่องทาง (Channels-CH) วิธีในการสื่อสารไปถึงลูกค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships-CR) วิธีในการรักษาลูกค้าเดิม โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ภายใต้ตราสินค้า “สาวน้อยท่าโสม” กลุ่มที่ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยกวน ภายใต้ตราสินค้า “กล้วยกวนบางปิด” กลุ่มที่ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน ภายใต้ตราสินค้า “แม่ส้มทอง” เมื่อทำแผนธุรกิจสำเร็จแล้วได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแผนธุรกิจ ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ร่วมเรียนรู้การขายสินค้าออนไลน์ และร่วมกันสร้างเพจภายใต้ชื่อ “สินค้าชุมชนสาวน้อยท่าโสม” และฝึกการ live สดขายสินค้าด้วย