เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 9/2565

28 ก.ย. 2565   197 ครั้ง  

ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา เวลา 09.30 น. วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด ซึ่งรายละเอียดการประชุม มีวาระที่สำคัญ เช่น การติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รายงานผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก โครงการโคก หนอง นา โมเดล” เรื่องเพื่อทราบ งานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ประเด็นการประชุมระหว่างจังหวัดตราด ราชอาณาจักรไทยและจังหวัดก่าเมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตราด แนวทางการควบคุมภายในทางด้านการเงินและบัญชีเพื่อป้องกันการทุจริต