เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะ (Reskill) ให้กับแรงงานและประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หัวข้อ “การบริการอาหารและเครื่องดื่ม”

27 ก.ย. 2565   325 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย นายวุฒิ ชะนา นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย ครูผู้ช่วย นางสาวปัทมาภรณ์ แน่นอุดร นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวเกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ นักวิชาการพัสดุ นางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก นักวิชาการวัดและประเมินผล และนายอัศนัย หนองแพ พนักงานขับรถ ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะ (Reskill) ให้กับแรงงานและประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในหัวข้อ “การบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ณ เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า จังหวัดตราด โดยมี นายบุญช่วย ผลโสติ ตำแหน่ง Restaurant Supervisor เป็นวิทยากร และมีนางสาวอังคณา หอยสังข์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ เป็นกลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งรูปแบบการอบรมฯ เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการบริการฯ