เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 9/2565

23 ก.ย. 2565   288 ครั้ง  

ในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีระเบียบวาระในการรับทราบ ดังนี้

๑. การแต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด
๒. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๔. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติของชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดตราด
๕. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T)
๖. ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด
๗. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รวมไปถึงระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ และวาระการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม