เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 2/2565

23 ก.ย. 2565   277 ครั้ง  

ในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีระเบียบวาระในการรับทราบ ดังนี้

๑. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. การแต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด
๓. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๕. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติของชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดตราด
๖. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T)
๗. ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

รวมไปถึงระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕