เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567"

09 ก.ย. 2565   216 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 คณะทำงานโครงการการจัดการและสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย ผู้สูงอายุตำบลหนองโสน และผู้สูงอายุตำบลบางปิด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567" ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการด้านผู้สูงอายุที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกระบวนการ Show and Share ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการดำเนินโครงการการพัฒนาสินค้า บริการด้านผู้สูงอายุ พร้อมทั้งทำให้เกิดเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ผู้สูงอายุในโครงการ และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งสิ้น 90 คน กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. การบรรยายบรรยาย เรื่อง “การนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เข้าห้างสรรพสินค้า (Top supermarket)” โดย คุณรัชฎาภรณ์ พุทสะท้าน ผู้จัดการ Top supermarket และคุณพงษ์นรินทร์ วงศ์บุญมา ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าท้องถิ่นและการเกษตร ภาคอีสาน

2. การนำเสนอผลการดำเนินงาน การสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุจังหวัดตราด ผ่านกระบวนการ Show and Share ซึ่งวิทยาลัยชุมชนตราด ได้นำผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุที่ได้จากการดำเนิน ได้แก่ 1. “หม้อแกงโบราณ” ภายใต้ตราสินค้า “หม้อแกงแดงอุดม” 2. “หมูต้มชะมวง” ภายใต้ตราสินค้า “มวงโสน” 3. “กล้วยกวน” ภายใต้ตราสินค้า “บางปิดฮิ” 4. “สับปะรวดกวน” ภายใต้ตราสินค้า “แม่สุดา” 5. “ไม้กวาดจากด้ามไม้โสม” ภายใต้ตราสินค้า “แม่จินดา”

3. การอภิปรายให้ข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มอบทิศทางการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567 เกี่ยวกับโครงการผู้สูงอายุ ฯ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายตามแผนงานบูรณาการ คือ การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มตลาดหรือช่องทางจัดจำหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน