เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด”

26 ส.ค. 2565   346 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี" งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ปี 2565 จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) โดย นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ และคณะผู้วิจัยในโครงการ ฯ เป็นผู้ดำเนินงานหลัก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนสู่การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อทำการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมี อาจารย์นลินี ทองแท้ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนำกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้