เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเมนูอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนเพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์”

02 ก.ย. 2565   218 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเมนูอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนเพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี" งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ปี 2565 จาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) โดย นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ และคณะผู้วิจัยในโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินงานหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมนูอาหารบนฐานของวัตถุดิบท้องถิ่น ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน และนำไปใช้เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ และเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม และอาจารย์รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยชุมชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 3 ชุมชน คือ (1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีไม้รูดแปรรูปอาหาร ตำบลไม้รูด (2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกบ้านคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ และ (3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลและพืชสมุนไพรบ้านหาดศาลเจ้า ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด