เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา

13 ก.ย. 2565   329 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. นำเสนอ “ผลการดำเนินงานส่งเสริม CWIE ของเครือข่าย และการสะท้อนคิดเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย” โดย ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย

2. อภิปราย หัวข้อ “เครือข่าย : กลไกขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ” โดย ดร. อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. กิจกรรมกลุ่ม การกำหนดสมรรถนะของผู้ปฎิบัติงาน CWIE

4. อภิปราย ต้นแบบที่ดีในการเป็นผู้ปฎิบัติงานด้าน CWIE โดย อาจารย์สารัลย์ กระจง อาจารย์มัจรี สุพรรณ และอาจารย์อุบลรัตน์ โสสนุย