เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คติชนวิทยา เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

15 ส.ค. 2565   210 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คติชนวิทยา เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการใช้คติชนวิทยา พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยมี อาจารย์พัชรินทร์ เสือสาวะถี อาจารย์กรฎา สุขุม อาจารย์สริตา ปัจจุสานนท์ อาจารย์อภิสรา โคตรโยธา และอาจารย์สมปอง มูลมณี จากมหาวิทยาราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากร ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบด้านวิชาการและครูภาษาไทยเข้าร่วม จำนวน 60 คน