เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Active Learn (ไม่) นิ่ง : เปลี่ยนการเรียนรู้เชิงรับให้เป็นเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการสอนภาษาไทยแบบมีส่วนร่วม

29 ส.ค. 2565   351 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Active Learn (ไม่) นิ่ง : เปลี่ยนการเรียนรู้เชิงรับให้เป็นเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการสอนภาษาไทยแบบมีส่วนร่วม” ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ครูมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)
2. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ แผนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ได้
3. เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ในรายวิชาของตนเองได้

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการ เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เยห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบด้านวิชาการและครูภาษาไทยเข้าร่วม จำนวน 50 คน ทำให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป