เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงชุมชน

25 ส.ค. 2565   321 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรม “โครงการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงชุมชน” โดยมี นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวิทยากรจาก สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน ใช้กลไกผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน นวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดการชุมชนแบบพึ่งตนเองได้ มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิต และศักยภาพของพื้นที่ได้รับการพัฒนา ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำด้านการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้นำด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้นำด้านการจัดการขยะ ผู้นำด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้นำด้านการเกษตรและสมุนไพร ผู้นำด้านผู้สูงอายุ และผู้นำด้านผู้ด้อยโอกาส

หลักสูตรการอบรม ได้แก่ ผู้นำยุค 4.0 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ กลยุทธ์การสร้างทีมงาน การประสานสัมพันธ์ที่ดี การบริหารการเปลี่ยนเเปลงชุมชนและการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาชุมชน และความมุ่งมั่น มีการทำ workshop เขียนโครงการ พัฒนาชุมชนในแต่ละด้าน มีการนำเสนอโครงการ ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนตราดจะได้ดำเนินการเขียนแผนปฎิบัติการในการพัฒนาต่อไป