เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

24 ส.ค. 2565   536 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย รองศาสตราจารย์พิริยา ศุภศรี และอาจารย์อัมพร สุคนธ์เขตร์ เป็นคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2564

ในการนี้ ผู้แทนคณะกรรมการสภาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยฯ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยฯ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมให้ข้อมูลและรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย

ผลการประเมินระดับวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการดำเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพดีมาก

ผลการประเมินระดับหลักสูตรอนุปริญญาอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 6 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการดำเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพดีมาก