เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมประเมินติดตามผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษาในเด็กปฐมวัย

11 ส.ค. 2565   322 ครั้ง  

ในวันที่ 5 และ 8 – 10 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมประเมินติดตามผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษาในเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 30 คน และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 10 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษา
2. เพื่อติดตามผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามะพูด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่