เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 8/2565

05 ส.ค. 2565   242 ครั้ง  

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 8/2565 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องการรับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติของชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดตราด และการรับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด และวาระการพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 เดือนมิถุนายน 2564 – เดือนพฤษภาคม 2565 และการอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม