เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 8/2565

03 ส.ค. 2565   302 ครั้ง  

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 8/2565 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องการรับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติของชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดตราด และการรับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด และวาระการพิจารณากลั่นกรองรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 เดือนมิถุนายน 2564 – เดือนพฤษภาคม 2565 และการกลั่นกรองหลักสูตรฝึกอบรม