เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

18 ส.ค. 2565   296 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรม “โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “BCG Model กับการพัฒนาจังหวัดตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ภายใต้กรอบกรอบแนวคิด BCG นวัตกรรมบนฐานภูมิปัญญา สร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนตราดได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์ ฯ รวมถึงนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำถ่ายทอดสู่ชุมชน และการประกวดผลิตภัณฑ์ในชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิด BCG นวัตกรรมบนฐานภูมิปัญญา สร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ผลการประกวด ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกกั้ง By ฉัตรา” ทีม U2T ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ “ตาฉ่วน & ยายคอย กะปิบ้านไม้รูด” ทีม U2T ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยอินทรีย์” ทีม U2T ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
4. รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม U2T ตำบลหนองเสม็ด ทีม U2T ตำบลหนองคันทรง ทีม U2T ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และทีม U2T ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด