เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการ “Young Youtuber นวัตกรไอทีชุมชนคนรุ่นใหม่” ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นยูทูบเบอร์รุ่นใหม่

27 ก.ค. 2565   382 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 คณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินการจัดโครงการ “Young Youtuber นวัตกรไอทีชุมชนคนรุ่นใหม่” ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นยูทูบเบอร์รุ่นใหม่ ณ ห้องประชุม บ้านทะเลภู รีสอร์ท ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเสกสรร เทิดสิริภัทร ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านดังกล่าวเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวแบ่งผู้อบรมเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และคุณครูผู้ดูแลจากสถานศึกษาในอำเภอคลองใหญ่ อาทิ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านคลองจาก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณครูผู้ดูแลจากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และนักศึกษาระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนตราด

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยประชาชนผู้สนใจในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการทั่วไป รวมไปถึงคณะครูจากสถานศึกษา และตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ