เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 7/2565

20 ก.ค. 2565   430 ครั้ง  

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 7/2565 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุมในเรื่องการรับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติของชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดตราด ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด และและผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาค Block Course และวาระการพิจารณากลั่นกรองรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และหลักสูตรฝึกอบรม