เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด

07 ก.ค. 2565   460 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราดตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education: OBE)" โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน และนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ และร่วมกันดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครู อาจารย์พิเศษ และบุคลากรสายสนับสนุนฯ ของวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวนรวมทั้งสิ้น 27 คน ณ บ้านทะเลภู รีสอร์ท ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด