เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด

30 มิ.ย. 2565   404 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี" งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ปี 2565 จาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำเอาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของชุมชน ณ ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ตำบลไม้รูด ตำบลคลองใหญ่ และตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดย นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย และคณะผู้วิจัยในโครงการ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย
(1) การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
(2) การศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
(3) การค้นหาแนวทางและจัดทำแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 แห่ง