เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

26 มิ.ย. 2565   291 ครั้ง  

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู อาจารย์กับลูกศิษย์ เพื่อเป็นสื่อกลางการประสานงานระหว่างครู อาจารย์และนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รู้จักกับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด นักศึกษาทุกชั้นปีแต่ละสาขา และเรียนรู้บทบาทในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น เกิดความรักความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีไหว้ครู การประกวดพานไหว้ครู การประกวดดาว – เดือน การเลือกตั้งองค์การนักศึกษา และการรับน้องอย่างสร้างสรรค์
ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ รางวัลที่ 1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1/65 รางวัลที่ 2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1/64 และรางวัลที่ 3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/64
ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดดาว วิทยาลัยชุมชนตราด และขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวเจนจิรา อาบหิรัญ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1/65
ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเดือน วิทยาลัยชุมชนตราด ได้แก่ นายธเนศ พาซื่อ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1/65
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนตราด ได้แก่ นายเมธาพร เสียงสังข์ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/64 เป็นนายกองค์การนักศึกษา นายธนโชค ศิริวัฒน์ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว รุ่น 1/63 เป็นรองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1 และนางสาวสุดารัตน์ จันทุดม หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/65 เป็นรองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 2