เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูก และยกระดับมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า

24 มิ.ย. 2565   256 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูก และยกระดับมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง ชุมชนเครือข่ายพืชสมุนไพรตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง และตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่นที่ 1/2563 โดยมีวิทยากร คือ พท.ป. ดร.ชัญญานุช ละประเสริฐ ให้ความรู้และจัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรมบรรยายเรื่อง “ยาสมุนไพร ใช้ปลอดภัย เมื่อใช้ถูกหลัก” กิจกรรมวินิจฉัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร กิจกรรมกลุ่ม (Workshop) การพัฒนาสูตรสเปรย์บรรเทาอาการปวดจากน้ำมันเหลือง และกิจกรรมการคัดเลือกสูตรสเปรย์บรรเทาอาการปวดจากน้ำมันเหลือง ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก คือ
1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของโอกาสทางการตลาดสมุนไพร การส่งเสริมการปลูก และยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ปลอดภัย และมีมาตรฐาน
2.เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนา และวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเดิมที่ชุมชนผลิตขึ้น
3.เพื่อถอดบทเรียนภูมิปัญญาการผลิตน้ำมันเหลืองสูตรของชุมชน และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองให้เป็นสเปรย์บรรเทาอาการปวดจากน้ำมันเหลืองที่ยอมรับของผู้ใช้ในปัจจุบัน