เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือสะเต็มศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย”

21 มิ.ย. 2565   381 ครั้ง  

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือสะเต็มศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย” ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อพัฒนาคู่มือสะเต็มศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมี นางวรรณา การเจริญดี นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง และนางวรรณรัตน์ ศิริภูธร เป็นวิทยากร ในการบรรยาย ทบทวน และแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้เกี่ยวกับ “กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STAM Education) เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย” แลกเปลี่ยนประเด็นรูปแบบแนวทางกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 2 – 3 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสะเต็มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย รวมถึงให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยอีกด้วย