เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์

17 มิ.ย. 2565   310 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์” ภายใต้โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน โดยมี นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมินทร์ ตันอุตม์ และ นายวันเฉลิม พูนใจสม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ วิทยากรฝึกอบรม และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนตราด และเพื่อพัฒนาทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ ซึ่งหัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แก่

1. หลักการออกแบบ eLearning
2. แนะนำ Moodle LMS การสมัครสมาชิก การกำหนดข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น และการสร้างรายวิชา
3. การฝึกทักษะการสร้างเนื้อหาและกำหนดเนื้อหา
4. การฝึกทักษะการเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบ Page, URL, Directory, VDO, e – book และอื่นที่เกี่ยวข้อง