เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาจักสานคลุ้มในจังหวัดตราด

10 มิ.ย. 2565   498 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาจักสานคลุ้มในจังหวัดตราด ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดตราด โดยมี ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นผู้กล่าวต้อนรับวิทยากร บุคลากร ชุมชน และนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ณ อาคารจามจุรี วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ นางสาวนลินี ทองแท้ และนางสาวอัญชลี วีรศักดิ์ ซึ่งกิจกรรมมีทั้งการบรรยายรวมถึงลงมือปฏิบัติย้อมสีคลุ้ม และนำคลุ้มที่ย้อมสีเรียบร้อยแล้วนำมาจักสาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากคลุ้ม โดยปราชญ์ชุมชนบ้านคลองโอน ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด