เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดตราด

08 มิ.ย. 2565   418 ครั้ง  

ในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2565 คณะทำงานวิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ และนายภูริณัฐร์ โชติวรรณ ร่วมกับ คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ นางสาวศิมาพร จันทร์วงษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดตราด ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ณ พื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพร ปราชญ์ชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย นายพยงค์ เงินประเสริฐ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์ โดยกิจกรรมหลัก ดังนี้

1. เก็บรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น
2. ค้นหาแนวทางการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร

จากการดำเนินงานและสำรวจพบว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้พบพืชสมุนไพรไทยมากกว่า 60 ชนิด เป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ และนำมาเพาะปลูกเอง โดยสามารถใช้ในการรักษาทางการแพทย์แผนไทยได้ครอบคลุม ทั้งระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง และระบบหัวใจและหลอดเลือด ที่นับเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งทรัพยากรสำคัญที่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป