เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ภายใต้โครงการการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

07 มิ.ย. 2565   363 ครั้ง  

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ นายพชร แก้วดี นายอภิรัฐ มาลีแก้ว นางสาวปัทมาภรณ์ แน่นอุดร นางสาวเกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ และนายสมเกียรติ วิรุฬปักษ์ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ภายใต้โครงการการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ณ วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน