เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การลงพื้นที่สานต่องานตามโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

02 พ.ค. 2565   451 ครั้ง  

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่สานต่องานตามโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยแร้ง ตำบลปากพีด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงมีการติดตามงานที่ได้วางแผนไว้ และวิเคราะห์ผลหาแนวทางการแก้ไข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ในส่วนของปีงบ 2565 นี้ จะปรับปรุงฉลากผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาสับปะรด และน้ำซอสสูตรน้ำพริกเผา โดยเพิ่มเติมข้อมูลโภชนาการลงไปในฉลาก ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่ม คือ แปรรูปสับปะรดลอยแก้ว และเงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อมให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามบริบทของชุมชน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้มีการปรับปรุงอัตราส่วน ในขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสม และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเป็นการต่อยอดทางการตลาด ได้มีกำหนดการอบรม story telling ให้กับชุมชนกลุ่มแปรรูป ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ต่อไป