เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Hygiene Practice : GHP ภายใต้ “โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร”

22 เม.ย. 2565   426 ครั้ง  

ในวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด อาจารย์พชร แก้วดี ในฐานะหัวหน้าโครงการ ฯ อาจารย์ชลทิพย์ โยธกุลสิริ ผู้ประสานงานชุมชน ร่วมกับคณะทำงาน ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Hygiene Practice : GHP ณ ชุมชนบ้านคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการดำเนินงานหลัก ดังนี้

- กิจกรรมถ่ายทอดคืนข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์กะปิเกาะช้าง บ้านคลองสน โดย อาจารย์ชลทิพย์ โยธกุลสิริ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Hygiene Practice : GHP โดยอาจารย์พชร แก้วดี
- กิจกรรมทบทวนผลการดำเนินงานโครงการร่วมกับชุมชน โดย อาจารย์พชร แก้วดี และคณะ - กิจกรรมส่งมอบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับชุมชน ที่สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานของโครงการในปีที่ผ่านมา