เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป

22 เม.ย. 2565   593 ครั้ง  

ในวันที่ 22 เมษายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราดพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป จำนวน 30 ทุน นั้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างชัดเจน โดยเชิญคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และสื่อมวลชนร่วมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้ารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีนักเรียนสมัครขอรับทุน จำนวน 13 คน คัดเลือกโดยสัมภาษณ์ทั้ง Onsite และ Online

โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 5 ท่าน อาทิ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ดร.กุณฑล งาเจือ ตัวแทนอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนตราด นายกำธร รัตนธรรม ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนางสาวสนธยา จงพันธนิมิตร ตัวแทนสื่อมวลชน

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาทิ ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ดร.กฤษดา ศรีจันทร์พิยม อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมรับฟังการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย