เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต พัฒนากระบวนการคิด

18 มี.ค. 2565   399 ครั้ง  

ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป วิทยาลัยชุมชนตราด เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต พัฒนากระบวนการคิด เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร อาจารย์ประจำภาควิชาพละศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ในการให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตที่จำเป็นในสังคมปัจจุบัน วิธีในการเสริมสร้างทักษะชีวิตการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายในกับนักศึกษา โดยจัดการอบรมทั้งในระบบ Online และระบบ Onsite