เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”

11 มี.ค. 2565   373 ครั้ง  

ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุม 421 วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย และส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กมีส่วนร่วมในการเตรียมเด็กเข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย อาจารย์แคทรียา จักขุจันทร์ นักวิชาการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบผสมผสาน ได้แก่ การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบไปด้วยครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วทั้งจังหวัดตราด และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด