เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกล่องความรู้กินได้

11 มี.ค. 2565   393 ครั้ง  

ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ดำเนินโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกล่องความรู้กินได้ ภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนการเป็นผู้ประกอบการน้อยบนพื้นฐานภูมิปัญญาแบบมีส่วนร่วม ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารจามจุรี วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน แสวงหาความรู้ส่งเสริมอาชีพตามบริบทของพื้นที่ โดยกิจกรรมวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน จำนวน 50 คน นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป จำนวน 15 คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราดจำนวน 10 คน มีโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนวัดหนองเสม็ด นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ข้าวปิ่นเกษตรเพาะงอก
2.โรงเรียนประณีตวิทยาคม นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ต้นพันธุ์ทุเรียน
3.โรงเรียนไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม
4.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 (นนทรีย์) นำเสนอ ผลิตภัณฑ์บายศรี
5.โรงเรียนวัดบางปรือ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ
6.โรงเรียนบางเบ้า นำเสนอ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาอินทรี
7.โรงเรียนตชด.บ้านเขาฉลาด นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ก้อนเห็ดนางฟ้า
8.โรงเรียนบ้านตาหนึก นำเสนอ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาอินทรี

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 ท่าน อาทิ

1.นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด
2.นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด
3.นางศิรัชญา ครุฑอรัญ วัฒนธรรมจังหวัดตราด
4.นายธนัท โสวนะปรีชา ประธานหอการค้าจังหวัดตราด
5.นางสาวคณิจญ์ นิลฉวี ผู้จัดการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
6.นายนิจตวัฒน์ ภักดีพสิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
7.นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาการชุมชน
8.นางสาววรารัตน์ โชติวรรณ โรงแรมตราดซิตี้
9.นายภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ททท.ตราด
10.ดร.ณิศิรา กายราศ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฮิร์บบุรี
11.นางสาวรัศมี นวเกษร หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
12.นางศุภรัตน์ ร่มเงิน นักวิชาการอิสระด้านการประกอบธุรกิจ/การตลาด

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้พัฒนากล่องความรู้กินได้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา สร้างผู้ประกอบการน้อย และพัฒนาสู่ One School One Product ต่อไป