เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 3/2565

08 มี.ค. 2565   408 ครั้ง  

ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 3/2565 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565
(2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
(3) รับทราบงบประมาณโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(4) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด วันที่ 23 มกราคม – 2 มีนาคม พ.ศ.2565

และมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

(1) การกลั่นกรองหลักสูตรอนุปริญญา
(2) การกลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
(3) การกลั่นกรองหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน
(4) การกลั่นกรองหลักสูตรฝึกอบรม
(5) การกลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565