เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 3/2565

10 มี.ค. 2565   396 ครั้ง  

ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565
(2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
(3) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด วันที่ 23 มกราคม – 2 มีนาคม พ.ศ.2565

และมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

(1) การกลั่นกรองและเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา
(2) การอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
(3) การอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน
(4) การอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม
(5) การอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565