เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 1/2565

10 มี.ค. 2565   399 ครั้ง  

ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 1/2565 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565
(2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
(3) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565