เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

“โครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน แบบมีส่วนร่วม” โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานยังอยู่ภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory)

07 มี.ค. 2565   416 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนายวุฒิ ชะนา รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ลงพื้นที่จัดทำ “โครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม” โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานยังอยู่ภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้(Concrete Experience: CE) การสะท้อนการเรียนรู้/ทบทวนการเรียนรู้ (Reflective Observation : RO) การสรุปองค์ความรู้ (Abstract Conceptualization : AC) และการประยุกต์ใช้ความรู้ (Active Experimentation : AE) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่

1. จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาจากแหล่งเรียนรู้สู่ผู้เรียน
2. รวบรวมภูมิปัญญาจากแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่
3. คืนข้อมูลองค์ความรู้แก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

โดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และได้สาธิตภูมิปัญญาการจักสานคลุ้ม การจักสานไม้ไผ่ การเย็บงอบใบจาก อาหารท้องถิ่น การจัดการป่าเพื่อการเกษตร และศูนย์เรียนรู้หุ่นไม้กระดาน ให้กับนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว รุ่น 1/63 จำนวน 3 คน ที่ได้เรียนในรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้เป็นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ด้าน เพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ต่อไป