เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดสู่แนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมสำหรับยกระดับและพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด

02 มี.ค. 2565   379 ครั้ง  

ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดสู่แนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม สำหรับยกระดับและพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด” โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวที ซึ่งมีส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดตราด ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดสู่แนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม สำหรับยกระดับและพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการยกระดับและพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด โดยเฉพาะสามารถผลิตนักศึกษาที่จบออกไปให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดตราดต่อไป